icon

shape
shape

Statut

STATUT FUNDACJI Eco9QLive
 
Rozdział 1.
 
Postanowienia ogólne
 
§1
 
1. Fundacja ,,FUNDACJA Eco9QLive” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez RADOSŁAW OLCHA zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza SŁAWOMIR PUCZYŁOWSKI
w kancelarii notarialnej w OTWOCKU, ul. Wawerska 1 lok. 6, w dniu 10 grudnia 2020,
pod numerem REPERTORIUM A nr 5593/2020.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 
§2
 
1. Siedzibą Fundacji jest oTWOCK.
2. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
wzakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundac].a może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizac].i o podobnym
celu działania.
4. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza jej granicami, jak
również ustanawiać w kraju i poza jej granicami swoich przedstawicieli.
5. Fundacja może ubiegać się o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego
i w tym celu przeprowadzić procedurę zmiany Statutu, jeżeli taka zmiana będzie
konieczna.
 
§3
 
1. Fundacja posiada osobowość prawną i powołana jest na czas nieokreślony.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. rolnictwa.
 
§4
 
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty,todznaki i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, angielskiego
odpowiednika nazwy Fundacji: ,,F9QLive” Foundation lub innego odpowiednika
w języku obcym.
4. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 
 
Rozdział 11.
 
Cele i zasady działania Fundacji
 
§5
 
Celem Fundacji jest:
1. ochrona środowiska, promocja ekologii i ekologicznego tryb życia, propagowanie
postaw proekologicznych,
2. edukac].a i wychowanie w zakresie działalności ekologicznej i ekologicznego życia,
postaw inicjatyw i możliwości ochrony środowiska naturalnego lokalnie i globalnie
3. wspieranie rozwoju działalności gospodarczych prowadzonych przez lokalnych
przedsiębiorców zarówno w zakresie produkcji: rolnej, żywności jak i innych
rodzajów działalności związanych z ekologią; propagowanie wśród przedsiębiorców
postaw prowadzenia biznesu wrażliwego na środowisko naturalne,
4. wspieranie osób z niepełnosprawnościami w codziennej egzystencji, pomoc tym
osobom w organizacji i załatwianiu codziennych spraw życiowych, edukacja
w zakresie korzystania z możliwych udogodnień i rozwiązań technicznych
ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnościami,
 
§6
 
1. Cele Fundacji realizowane są poprzez:
informowanie i edukowanie obywateli oraz propagowanie postaw pro
ekologicznych, związanych z ochroną środowiska, takich jak między innymi
zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie,
organizowanie prelekcji i pogadanek w placówkach oświatowych, gminach,
powiatach o Ekologii,
promowanie oraz udział w sprzedaży zdrowej żywności dla ludzi i zwierząt,
propagowanie wśród przedsiębiorców możliwości ekologicznego prowadzenia
biznesu poprzez edukacje, szkolenia, udostępnianie narzędzi i możliwości
ułatwiających prowadzenie działalności w sposób ekologiczny,
zaangażowanie w uprawę i dystrybucję oraz sprzedaż ziół, miodów, warzyw
i owoców, marihuany leczniczej, konopi włóknistych,
udział w kiermaszach ekologicznych, spotkaniach, eventach itp.,
działalność w lnternecie mająca na celu ułatwienie procesu sprzedaży i promocji
zdrowej żywności, naturalnych soków owocowych wyprodukowanej w sposób
ekologiczny bez użycia środków chemicznych itp.,
pozyskiwanie, sprzedaż oraz promowani innych produktów ekologicznych
tj. kosmetyków, materiałów papierniczych, ceramicznych itp.,
organizacja i pomoc w organizowaniu zbiórek publicznych,
pomoc wolontariuszy osobom nieoprawnym, edukacja osób niepełnosprawnych
w zakresie rozwoju możliwości ich pełnoprawnego funkc].onowania
w społeczeństwie – edukacja, poddanki, spotkania (również on-line), pomoc
doraźna i pomoc na miejscu .
2. Wyże]. wymienione zadania mogą być realizowane jako nieodpłatne lub odpłatne
działania pożytku publicznego. 0 zakresie zadań realizowanych w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego decyduje Zarząd
w formie uchwały.
3. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni jako pracownicy Fundacji.
5. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może:
6. współpracować z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się realizacją celów
statutowych Fundacji, w szczególności z instytucjami państwowymi,
samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej zainteresowanymi celami statutowymi Fundacji;
7. wspierać działalność innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zgodna z celami Fundacji.
 
§7
 
1. Fundacja może prowadzić, w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności statutowej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z celami
Fundacji.
31 0 rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje Zarząd w formie
uchwały. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się środki w wysokości
1000 zł pochodzące z majątku Fundacji. Pozostałe środki pochodzące z majątku
Fundacji w kwocie 2001 zł przeznacza się działalność statutową fundacji.
Rozdział 111.
Majątek i dochody Fundacji
 
§8
 
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3001 (słownie: trzy
tysiące jeden) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich lub wybranych celów statutowych Fundacji, o ile podmioty
przekazujące, darczyńcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
3. Dochody uzyskiwane przez Fundację przezpaczane są wyłącznie na realizację celów
statutowych .
4. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie
działalności pożytku publicznego.
5. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych,
w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach.
6. Zarząd Fundacji może tworzyć wyodrębnione fundusze celowe z przeznaczeniem
na cele statutowe Fundacji. Utworzenie wyodrębnionego funduszu celowego jest
możliwe, jeżeli wynika to z woli darczyńcy, spadkodawcy, zapisodawcy lub
z podpisanej przez Fundację umowy cywilnoprawnej.
7. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
spadkowe.
 
§9
 
1. Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
Darowizn, spadków, zapisów;
Dotacji i subwencji oraz grantów;
Zbiórek publicznych;
Majątku Fundacji;
Odsetek i lokat bankowych;
Odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Dochody z działalności gospodarczej
Sprawozdawczość
 
§10
 
1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok
obrotowy upływa z dniem 31 grudnia 2021 roku.
2. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza i ogłasza (publikuje) Zarząd Fundacji.
3® Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz przepisami o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie
przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatne]. i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarcze]., jeśli taką prowadzi.
4. Zarząd Fundac].i składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 
Rozdział IV.
 
Władze Fundacji
 
§11
 
1. Władzami Fundacji są:
1) Zarząd
2) Rada Fundacji
Zarząd Fundacji
 
§12
 
1. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora
przed upływem kadenc].i, w drodze uchwały na wniosek Rady Fundacji
3. Zarząd Fundac].i składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
5. Fundator może być członkiem Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o jego terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
7. 0 posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
8. Prezes Zarządu każdorazowo przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
9. Udział w posiedzeniu może odbywać się przy użyciu środków porozumienia się
na odległość takich jak np. telefon, skype.
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu chyba, że Statut stanowi inaczej.
11.Głos Prezesa Zarządu w przypadku równej liczbie głosów na posiedzeniu jest
decydujący.
12. Kompetencje w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługuje
Fundatorowi. W przypadku śmierci, ubezwłasnowolnienia lub trwałe]. niezdolności
do wykonywania funkcji Fundatora, uprawnienie do powołania i odwołania członków Zarządu będzie przysługiwało Radzie Fundacji.
13. Członkostwo członków Zarządu ustaje na skutek:
1) złożenia rezygnac].i przez członka Zarządu,
2) śmierci członka Zarządu,
3) długotrwałej choroby członka Zarządu, która uniemożliwia mu udział w pracach
Zarządu
4) odwołania członka Zarządu przez uprawniony do tego organ.
14. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 
§13
 
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
2) Kierowanie, podejmowanie i realizacja bieżących działań statutowych oraz
gospodarowanie środkami finansowymi;
3) Uchwalanie rocznych i perspektywicznych planów działania Fundacji;
4) Uchwalanie planów finansowych;
5) Tworzenie i likwidac].a przedstawicielstwa, biur, oddziałów w różnych częściach
Polski, określając ich zasięg terytorialny, charakter działalności, organy i ich
kompetencje;
6) Dokonywanie zmian statutowych, w tym w zakresie celów działania Fundacji,
za zgodą Fundatora,
7) Powoływanie i określanie struktury organizacyjnej Fundac].i;
8) Podejmowanie uchwał w zakresie łączenia z inną Fundacją;
9) Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji;
1o) Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
11) Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji.
12) Podejmowanie uchwały w sprawie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia
działalność gospodarczej
i3) Podejmowanie uchwał w sprawie zakresu odpłatnej i nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
14) Wszystkie inne zadania niezastrzeżone dla innych organów.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
 
Rada Fundacji
 
§14
 
1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego.
2. Radę Fundacji powołuje Fundator. W przypadku śmierci, ubezwłasnowolnienia lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji Fundatora, uprawnienie do powołania i odwołania członków Rady Fundacji będzie przysługiwało Radzie Fundacji.
3, W razie, gdy skład Rady Fundacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie Rady Fundacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
Organu.
4. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż j.edną kadencję.
5. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
7. Osoby wchodzące w skład Rady Fundacji nie mogą pozostawać z osobami
wchodzącymi w skład Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8c Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
9. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 Iata. Mandaty członków Rady Fundacji wygasają
z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundac].i za ostatni pełny
rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Fundacji dokonano
wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady
Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Fundacji.
10. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje również na skutek:
1) złożenia rezygnacji przez członka Rady Fundacji
2) śmierci członka Rady Fundacji
3) długotrwałej choroby członka Rady Fundacji, która uniemożliwia mu udział
w pracach Rady Fundacji
4) odwołania członka Rady Fundacji przez uprawniony do tego organ
11. Posiedzenia Rady Fundacji zwołu].e Przewodniczący, z tym że pierwsze posiedzenie
nowej kadencji powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 miesięcy po powołaniu
Rady Fundacji nowej kadencji.
12. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 (jeden)
raz na rok,
13. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady przesyłając informację o ].ego terminie
pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym,
na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
14. 0 posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
15. Posiedzenie Rady Fundacji ].est ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmnie]’ połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo poinformowani o terminie i przedmiocie posiedzenia Rady Fundacji.
16.Posiedzenia Rady mogąodbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie
poszczególnych spraw w porządku obrad
17.Udział w posiedzeniu może odbywać się przy użyciu środków porozumienia się
na odległość takich jak np. telefon, skype
 
 
18.Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
 
§15
 
1. Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Rada Fundacji ].est organem opiniodawczym i konsultacy].nym.
3. Do kompetenc].i Rady należy:
1) rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Fundacji
2) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
3) opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
4) nadzór nad pracą Zarządu Fundacji;
5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
6) powoływanie członków Zarządu w sytuacji wskazanej w §12 ust 8.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż.
przeciętne miesięczne wyhagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, na podstawie umów
o pracę lub umów cywilnoprawnych.
 
Rozdział V.
 
Łączenie z innymi fundacjami -zmiany w statucie Fundacji
 
§16
 
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów, na warunkach określonych umową obu stron.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Uchwałę o połączeniu Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu uprzedniej zgody
Fundatora. Decyzja o połączeniu z inną fundacją zapada na drodze jednomyślnej uchwały Zarządu.
 
§17
 
1o Zmiana Statutu może zostać dokonana przez Zarząd Fundacji po uzyskaniu
uprzedniej zgody Fundatora. Zarząd Fundacji może dokonać zmiany w Statucie
głosami 2/3 członków Zarządu.
2. Zmiana Statutu Fundacji może dotyczyć zmiany celów Fundacji.
 
 
Rozdział VI.
 
Sposób Reprezentacji
 
§14
 
1. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
3. Powołani pełnomocnicy uprawnieni są do działania wyłącznie w granicach udzielonego im umocowania.
 
Rozdział VII.
 
Likwidacja Fundacji.
 
§15
 
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany
na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
Działalność gospodarcza
 
§16
 
1. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność
statutową Fundacji.
2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje
i kieruje Zarząd.
 
Rozdział VIII.
 
Postanowienia końcowe
 
§17
 
1) Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator samodzielnie lub na wniosek Rady
Fundacji, Zarządu Fundacji.
2) Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
 
§18
 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy ze względu
na siedzibę Fundacji Sąd Rejestrowy
Translate »